โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 200 ต้น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นอกจากนี้โครงการยังได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพวงครามจำนวน 30 ต้น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ อาจารย์ พรพุฒิศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เพื่อนำไปลงปลูกโดยรอบพื้นที่ภายในวิทยาเขตวังไกลกังวลอีกด้วย
“ต้นรวงผึ้ง” ไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10
ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร