โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์

ในระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล นำทีมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์ ดังนี้ ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ จ.สงขลา ณ โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนนายดำ จ.ชุมพร และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงนิล จ.ชุมพร