โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

1.วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนและบุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริได้เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.2  เพื่อเผยแพร่ความรู้  เจตคติ  การสร้างจิตสำนึกในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น

1.3  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริได้ตระหนักข้อจำกัดของทรัพยากรพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชพรรณและเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งชีวิตธรรมชาติวิทยา

1.4  เพื่อปลูกรักษาพรรณไม้ในการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ

 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่  20 – 22  เมษายน  2558

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นางชนิษฐา   จันทโชติ  และคณะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

บรรยาย  แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

กิจกรรมการสำรวจและบันทึกลักษณะพฤกษศาสตร์กับการเรียนรู้พรรณไม้ท้องถิ่น

 

การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริ : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่  21  เมษายน  2558

 

การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่  21  เมษายน  2558

 

การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริ : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

 

การบูรณาการงานศิลป์กับการเรียนรู้วาดภาพ พฤกษศาสตร์พรรณไม้ท้องถิ่น

 

ผลงานสร้างสรรค์ภาพวาดพฤกษศาสตร์พรรณไม้ท้องถิ่น และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ

เมื่อวันที่  22  เมษายน  2558

 

การเตรียมดินปลูกและแต่งแต้มสีสันพรรณไม้เฟื่องฟ้าเพื่อการอนุรักษ์

เมื่อวันที่  23-26  เมษายน  2558

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์