โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

1. วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

     1.2 เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยาบน 2564)

     1.3 เพื่อดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน

     1.4 เพื่อศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๘

ณ  โรงแรมพาวีเลี่ยน  ริมแคว  รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี

 

ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์

เลขานุการคณะกรรมการ  อพ.สธ.

บรรยาย   แนวทางและมาตรการดำเนินงาน  อพ.สธ.

และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สร้างจิตสำนึก  อพ.สธ.

 

กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กับการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

 

พันตรี  ชาญวิทย์  ปฐมกำเนิด

นายทหารประจำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

บรรยาย   ความหลากหลายพืชพรรณผืนป่าตะวันตกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาวังเขมร

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ  สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. – นทพ. เขาวังเขมร

กองการเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ความหลากหลายพรรณไม้ผืนป่าตะวันตกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาวังเขมร

 

 นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุสารี